RSPG สถานีบูรพา | สื่อการสอนหลักสูตรการเรียนรู้:หอย

การเก็บรวบรวมและจัดจำแนกตัวอย่างสัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออกสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา

ภายใต้แผนปฏิบัติการวิจัย: ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อพ.สธ.-ม.บูรพา(สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

มโนทัศน์สำคัญ

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากชนิดของสัตว์กลุ่มหอยในเขตภาคตะวันออก

2. การจำแนกและจัดหมวดหมู่ สัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก

3. การจัดการกับตัวอย่างและบันทึกข้อมูลสัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก

4. การนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวข้อง

ระดับการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

เรียนฟรี

จำนวนบทเรียน

5 บทเรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก สำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีเป้าหมายของหลักสูตร ดังนี้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกและจัดหมวดหมู่สัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออก โดยวิธีการจำแนกเบื้องต้นได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับตัวอย่าง ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และบันทึกข้อมูลสัตว์กลุ่มหอยในภาคตะวันออกได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปรัชญาของหลักสูตร

การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนคิด ลงมือกระทำและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้สาระสำคัญของสัตว์กลุ่มในภาคตะวันออก โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับมัธยมศึกษากับองค์ความรู้จากชุมชนและท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร

COURSE

1

ลักษณะทั่วไปของสัตว์กลุ่มหอย

COURSE

2

ความหลากชนิดของหอยในบริเวณหาดหิน

COURSE

3

ความหลากชนิดของหอยในบริเวณป่าชายเลน

COURSE

4

ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดและหอยทากบก

COURSE

5

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับหอย